Rà soát TTHC năm 2022
  Kế hoạch kiểm soát TTHC gắn với MC, MCLT năm 2022
  Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu số 01.XL: Nhà học 03 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Châu, huyện Hương Sơn
  V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu số 01.XL: Nhà học 03 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Châu, huyện Hương Sơn
  Niêm yết công khai danh sách các hộ dân đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND ngày 22/01/2021 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Bình
  Về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình
  Về việc cách ly trường hợp F1
  Về việc cách ly, điều trị F0, ngày 25.2
  V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn
  V/v đăng ký số lượng và kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý nước thải hộ gia đình theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh
  Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình
  Về việc cách ly, điều trị F0
  Về việc cách ly, điều trị F0
  Phê duyệt danh sách người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà
  Về việc cách ly, điều trị F0
  Về việc cách ly, điều trị F0
  V/v soát xét, xây dựng kế hoạch thực hiện Xây dựng nông thôn mới 2022
  Về việc cách ly, điều trị F0
  Về việc cách ly, điều trị F0
  Về việc cách ly, điều trị F0
  Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình
  Về việc thành lập Tổ công tác xác định tuyến mương thủy lợi khu vực Nhà chàng
  V/v cách ly điều trị F0
  Về việc cách ly và điều trị F0
  V/v cách ly và điều trị F0
  V/v cách ly, điều trị F0 (gia đình ông Bình thôn 1)
  V/v khắc phục tồn tại hạn chế trong CCHC
  Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
  Triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn xã Sơn Long
  Đề nghị xét duyệt đối tượng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP